Salgs- og leveringsbetingelser for tryksager


§1 Tilbud og aftale

Pkt.1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra til­budets dato at regne.

Pkt. 1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Pkt. 1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4. Tilbudet er betinget af, at: • Materiale og processer kan bearbejdes maski­nelt som forudsat i tilbudet. • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet. • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§2 Pris Pkt.

2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, of­fent­lige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepri­ser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i dan­ske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændrin­ger før betaling at ændre prisen til­svar­ende.

Pkt. 2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leve­randøren berettiget til at kræve betaling for: • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvi­rerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsen­delse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§3 Levering

Pkt. 3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er af­talt med bestilleren, dog med forbehold for for­sinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Bestillerens handling eller undladelse. • De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leve­ringsforpligtelserne, såfremt bestilleren er­klærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for leve­ring, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§4 Betaling

Pkt. 4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved leve­ring.

Pkt. 4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leveran-dørens til enhver tid gældende rente.

Pkt. 4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for beta­ling.

Pkt. 4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens ind­gåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmate­riale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens god­kendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem­produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leve­ran­dørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter sær­skilt aftale herom.

§6 Forsinkelse

Pkt. 6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at leve­ring sker til nøjagtig bestemt tid.

§7 Mangler

Pkt. 7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som be­stilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindreleve­ring på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materiale­leverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren ad­gangen til at gøre manglen gæl­dende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indehol­dende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§8 Ansvar

Pkt. 8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som leve­randøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, natur- katastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvi­re-ring, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valuta- restriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, re­strik­ti­oner på drivkraft, eksport- og import­forbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis år­sagen til underleverandørens forsinkelse eller mang­lende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte om­stændigheder eller virksomhedens ophør.

Pkt. 8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.

8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Pkt. 8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leve­ret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervs­tingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leve­rede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance­tab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

Pkt. 8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens mang­lende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegnin­ger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes mang­lende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettig­heder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

Pkt. 8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, her­-under på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

§9 Underleverandører

Pkt. 9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§10 Periodiske skrifter/vedvarende kontrakt­- arbejde

Pkt. 10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/ vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§11 Købeloven

Pkt. 11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nær­værende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overens­stemmelse med danske værnetingsregler.


Salgs- og leveringsbetingelser for hjemmesider


1. Anvendelsesområde

1.1. Anvendelsesområde for trykteams samhandelsbetingelser

Nærværende samhandelsbetingelser er gældende ved enhver form for samhandel med trykteam. Ved kundens accept af et fra trykteam fremsat tilbud indestår kunden samtidig for at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. trykteams tilbud

I fravær af anden aftale er et tilbud fra trykteam at anse som værende bindende for trykteam i 30 dage gældende fra tilbuddets afgivelse.

2.2. Kundens accept

Kunden anses for at have accepteret det af trykteam fremsatte tilbud ved kundens modtagelse af trykteam ordrebekræftelse.

Såfremt kunden anser den af trykteam afgivne ordrebekræftelse for at afvige fra kundens ordre og dermed indebære en ændring, som kunden ikke ønsker at acceptere, påhviler det kunden at meddele trykteam, at kunden ikke ønsker at acceptere disse ændringer. Kunden skal i så fald give  trykteam meddelelse herom inden 30 dage. I modsat fald vil den af trykteam afgivne ordrebekræftelse blive lagt til grund ved vurderingen af aftalens korrekte opfyldelse.

3. Levering

3.1. Leveringstid

trykteam vil i hvert enkelt tilfælde skønne leveringstiden efter forudgående konsultation med kunden.

3.2. Forsinkelse

trykteam fraskriver sig ansvaret for en eventuel forsinket levering som følge af forhold der må tilregnes kunden, eller en af trykteam anvendt underleverandør.

Såfremt der indtræder forsinkelse på baggrund af forhold der må tilregnes trykteam, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

4. Underleverandører

4.  trykteams ret til at gøre brug af underleverandører

trykteam er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

5. Priser

5.1. Anførte priser

Såfremt andet ikke er aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms, fragt, levering og gebyrer.

5.2. Ændringer i priser

trykteam forbeholder sig retten til at foretage en regulering af priserne i det omfang,  trykteam kan dokumentere en stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger.

6. Ejendomsret/ejendomsforbehold
6.1.  trykteam tilbageholdsret

I tilfælde af kundens manglende betaling forbeholder trykteam sig retten til at tilbageholde den af kunden bestilte leverance, indtil kunden har foretaget korrekt betaling.

6.2. Mellemmateriale

Hvad  trykteam har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen, er  trykteam ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

7. Særligt om kildekoder

7.1. Definition

Med begrebet »kildekode« sigtes der i det følgende til den programmeringstekst, som ligger til grund for den af  trykteam anvendte software, og som er skrevet af en hos trykteam ansat programmør eller leveret af en underleverandør efter aftale med trykteam. Begrebet omfatter derimod ikke kildekodens oversættelse til en binær objektkode, som er en forudsætning for et computersystems korrekte afvikling af det pågældende softwareprogram.

7.2.  trykteam ejendomsret til kildekoder

Med forbehold for nærværende samhandelsbetingelsers pkt. 7.3., har  trykteam den fulde ejendomsret til kildekoder brugt i det leverede materiale. Kunden accepterer endvidere, at  trykteam kan genanvende kildekoderne i det leverede materiale i forbindelse med  trykteam varetagelse af opgaver for andre kunder.

7.3. Anvendelse af open source-teknologi

Kunden accepterer, at  trykteam anvender open source-teknologi ved udarbejdelsen af det bestilte produkt, i det omfang  trykteam måtte finde dette nødvendigt.  trykteam har ikke ejendomsretten til eventuelt anvendt open source-teknologi.

8. Særligt om ophavsrettigheder

8.1. Forberedende designmateriale

Ophavsretten til forberedende designmateriale, som kunden har leveret til brug for  trykteam udarbejdelse af det bestilte produkt, tilhører kunden. I denne forbindelse indestår kunden for, at det leverede materiale ikke er behæftet med tredjemands modstridende rettigheder.

8.2.  trykteam ophavsrettigheder

Med forbehold for det i pkt. 8.1. nævnte materiale bibeholder <Leverandøren> den fulde og uindskrænkede ophavsret til de af  trykteam udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., hvorfor sådant materiale ikke må udleveres til tredjemand uden forudgående samtykke fra  trykteam.

8.3. Front-end og back-end

trykteam bibeholder alle former for immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til trykteams udvikling af front-og back-end til websites, herunder især – men ikke begrænset til – designs og brugergrænseflader for sådanne websites.

8.4. Kundens brugsret til det leverede produkt

Kunden opnår en tidsubegrænset og uoverdragelig eneret til at anvende det leverede produkt på en hvilken som helst platform, herunder, men ikke begrænset til, digitalt og på print. I mangel af modstående aftale er kunden dog ikke berettiget til at anvende det leverede produkt til andet og mere end med det  trykteam aftalte.

9. Mangler og reklamation

9.1. Reklamationsfrist

Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.  trykteam er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

10. Ophør af aftalen

10.1. Kundens opsigelse af aftalen

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindst 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer  trykteam det afholdte timeforbrug samt 50 % af den resterende kontraktsum.

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindre end 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer  trykteam det afholdte timeforbrug samt 100 % af den resterende kontraktsum.

10.2. Ophævelse af aftalen

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder nærværende samhandelsbetingelser eller aftaler, der på anden måde er knyttet til eller afledt af disse betingelser, kan den modstående part ved skriftligt varsel indeholdende en specificering af misligholdelsen ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af en af parternes konkurs, udsættelse af betaling eller insolvens kan den anden part endvidere ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftligt påkrav.

11. Ansvarsbegrænsninger

11.1. Kundens indirekte tab

 trykteam kan på ingen måde holdes ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – kundens driftstab og tab af avance, medmindre  trykteam har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.2. Kundens ændringer af det leverede materiale

trykteam er på ingen måde ansvarlig for tab eller skade, som er foranlediget af kundens ændringer af det leverede produkt.

11.3. Forholdet til nyt software

Med begrebet »nyt software« sigtes der i det følgende til nye versioner af browsere, hjemmesider, scripts, plugins, applikationer etc.

trykteam indestår udelukkende for det leverede produkts korrekte funktion og samspil med den software, som anvendes på leveringstidspunktet, hvorfor  trykteam ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for produktets manglende funktion på nyere versioner af den pågældende software.

12. Ændringer

12.1. Ændringer af vilkår i samhandelsbetingelserne

Vilkårene i nærværende samhandelsbetingelser samt aftaler, der er afledt heraf, kan ikke ændres uden et forudgående skriftligt samtykke fra trykteam.

11.2. Ændringer i det leverede produkt

Ved kundens accept af trykteam samhandelsbetingelser accepterer kunden samtidig, at kunden afskæreres fra at foretage ændringer i det leverede produkt uden et forudgående samtykke fra  trykteam.

13. Reference

13.1. Anvendelse af kunden som reference

Kunden accepterer, at trykteam må anvende kunden som reference, i det omfang dette sker på en almindelig god og loyal måde og uden yderligere forpligtelser for kunden.

14. Force majeure

14.1. Suspension af forpligtelser

I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for parternes kontrol suspenderes denne aftale, indtil parterne atter er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

15. Lovvalg og værneting

15.1. Valg af lovgivning og værneting

Såfremt parterne ikke kan løse en konflikt i fællesskab, vil enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, endeligt afgøres ved byretten under anvendelse af dansk lovgivning.