Tryksager betingelser

§1 Tilbud og aftale

Pkt.1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra til­budets dato at regne.

Pkt. 1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Pkt. 1.3. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4. Tilbudet er betinget af, at: • Materiale og processer kan bearbejdes maski­nelt som forudsat i tilbudet. • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet. • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§2 Pris Pkt.

2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, of­fent­lige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepri­ser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i dan­ske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændrin­ger før betaling at ændre prisen til­svar­ende.

Pkt. 2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leve­randøren berettiget til at kræve betaling for: • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvi­rerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet. • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsen­delse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted. • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§3 Levering

Pkt. 3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er af­talt med bestilleren, dog med forbehold for for­sinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Bestillerens handling eller undladelse. • De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

Pkt. 3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leve­ringsforpligtelserne, såfremt bestilleren er­klærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for leve­ring, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§4 Betaling

Pkt. 4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved leve­ring.

Pkt. 4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leveran-dørens til enhver tid gældende rente.

Pkt. 4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for beta­ling.

Pkt. 4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens ind­gåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmate­riale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens god­kendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellem­produkter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leve­ran­dørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter sær­skilt aftale herom.

§6 Forsinkelse

Pkt. 6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at leve­ring sker til nøjagtig bestemt tid.

§7 Mangler

Pkt. 7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som be­stilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindreleve­ring på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materiale­leverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren ad­gangen til at gøre manglen gæl­dende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7.6. Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.7. Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indehol­dende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§8 Ansvar

Pkt. 8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som leve­randøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, natur- katastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvi­re-ring, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valuta- restriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, re­strik­ti­oner på drivkraft, eksport- og import­forbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis år­sagen til underleverandørens forsinkelse eller mang­lende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte om­stændigheder eller virksomhedens ophør.

Pkt. 8.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.

8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Pkt. 8.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leve­ret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervs­tingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leve­rede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avance­tab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

Pkt. 8.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens mang­lende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegnin­ger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes mang­lende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettig­heder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

Pkt. 8.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, her­-under på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

§9 Underleverandører

Pkt. 9.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§10 Periodiske skrifter/vedvarende kontrakt­- arbejde

Pkt. 10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/ vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§11 Købeloven

Pkt. 11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nær­værende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overens­stemmelse med danske værnetingsregler.