Hjemmeside betingelser

1. Anvendelsesområde

1.1. Anvendelsesområde for trykteams samhandelsbetingelser

Nærværende samhandelsbetingelser er gældende ved enhver form for samhandel med trykteam. Ved kundens accept af et fra trykteam fremsat tilbud indestår kunden samtidig for at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser.

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

2.1. trykteams tilbud

I fravær af anden aftale er et tilbud fra trykteam at anse som værende bindende for trykteam i 30 dage gældende fra tilbuddets afgivelse.

2.2. Kundens accept

Kunden anses for at have accepteret det af trykteam fremsatte tilbud ved kundens modtagelse af trykteam ordrebekræftelse.

Såfremt kunden anser den af trykteam afgivne ordrebekræftelse for at afvige fra kundens ordre og dermed indebære en ændring, som kunden ikke ønsker at acceptere, påhviler det kunden at meddele trykteam, at kunden ikke ønsker at acceptere disse ændringer. Kunden skal i så fald give  trykteam meddelelse herom inden 30 dage. I modsat fald vil den af trykteam afgivne ordrebekræftelse blive lagt til grund ved vurderingen af aftalens korrekte opfyldelse.

3. Levering

3.1. Leveringstid

trykteam vil i hvert enkelt tilfælde skønne leveringstiden efter forudgående konsultation med kunden.

3.2. Forsinkelse

trykteam fraskriver sig ansvaret for en eventuel forsinket levering som følge af forhold der må tilregnes kunden, eller en af trykteam anvendt underleverandør.

Såfremt der indtræder forsinkelse på baggrund af forhold der må tilregnes trykteam, er kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt kunden samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

4. Underleverandører

4.  trykteams ret til at gøre brug af underleverandører

trykteam er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

5. Priser

5.1. Anførte priser

Såfremt andet ikke er aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms, fragt, levering og gebyrer.

5.2. Ændringer i priser

trykteam forbeholder sig retten til at foretage en regulering af priserne i det omfang,  trykteam kan dokumentere en stigning i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger.

6. Ejendomsret/ejendomsforbehold
6.1.  trykteam tilbageholdsret

I tilfælde af kundens manglende betaling forbeholder trykteam sig retten til at tilbageholde den af kunden bestilte leverance, indtil kunden har foretaget korrekt betaling.

6.2. Mellemmateriale

Hvad  trykteam har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen, er  trykteam ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

7. Særligt om kildekoder

7.1. Definition

Med begrebet »kildekode« sigtes der i det følgende til den programmeringstekst, som ligger til grund for den af  trykteam anvendte software, og som er skrevet af en hos trykteam ansat programmør eller leveret af en underleverandør efter aftale med trykteam. Begrebet omfatter derimod ikke kildekodens oversættelse til en binær objektkode, som er en forudsætning for et computersystems korrekte afvikling af det pågældende softwareprogram.

7.2.  trykteam ejendomsret til kildekoder

Med forbehold for nærværende samhandelsbetingelsers pkt. 7.3., har  trykteam den fulde ejendomsret til kildekoder brugt i det leverede materiale. Kunden accepterer endvidere, at  trykteam kan genanvende kildekoderne i det leverede materiale i forbindelse med  trykteam varetagelse af opgaver for andre kunder.

7.3. Anvendelse af open source-teknologi

Kunden accepterer, at  trykteam anvender open source-teknologi ved udarbejdelsen af det bestilte produkt, i det omfang  trykteam måtte finde dette nødvendigt.  trykteam har ikke ejendomsretten til eventuelt anvendt open source-teknologi.

8. Særligt om ophavsrettigheder

8.1. Forberedende designmateriale

Ophavsretten til forberedende designmateriale, som kunden har leveret til brug for  trykteam udarbejdelse af det bestilte produkt, tilhører kunden. I denne forbindelse indestår kunden for, at det leverede materiale ikke er behæftet med tredjemands modstridende rettigheder.

8.2.  trykteam ophavsrettigheder

Med forbehold for det i pkt. 8.1. nævnte materiale bibeholder <Leverandøren> den fulde og uindskrænkede ophavsret til de af  trykteam udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., hvorfor sådant materiale ikke må udleveres til tredjemand uden forudgående samtykke fra  trykteam.

8.3. Front-end og back-end

trykteam bibeholder alle former for immaterielle rettigheder, der måtte knytte sig til trykteams udvikling af front-og back-end til websites, herunder især – men ikke begrænset til – designs og brugergrænseflader for sådanne websites.

8.4. Kundens brugsret til det leverede produkt

Kunden opnår en tidsubegrænset og uoverdragelig eneret til at anvende det leverede produkt på en hvilken som helst platform, herunder, men ikke begrænset til, digitalt og på print. I mangel af modstående aftale er kunden dog ikke berettiget til at anvende det leverede produkt til andet og mere end med det  trykteam aftalte.

9. Mangler og reklamation

9.1. Reklamationsfrist

Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.  trykteam er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

10. Ophør af aftalen

10.1. Kundens opsigelse af aftalen

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindst 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer  trykteam det afholdte timeforbrug samt 50 % af den resterende kontraktsum.

Opsiger kunden den indgåede aftale med mindre end 30 dages varsel til den aftalte leveringsdag, fakturerer  trykteam det afholdte timeforbrug samt 100 % af den resterende kontraktsum.

10.2. Ophævelse af aftalen

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder nærværende samhandelsbetingelser eller aftaler, der på anden måde er knyttet til eller afledt af disse betingelser, kan den modstående part ved skriftligt varsel indeholdende en specificering af misligholdelsen ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af en af parternes konkurs, udsættelse af betaling eller insolvens kan den anden part endvidere ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning efter skriftligt påkrav.

11. Ansvarsbegrænsninger

11.1. Kundens indirekte tab

 trykteam kan på ingen måde holdes ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – kundens driftstab og tab af avance, medmindre  trykteam har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

11.2. Kundens ændringer af det leverede materiale

trykteam er på ingen måde ansvarlig for tab eller skade, som er foranlediget af kundens ændringer af det leverede produkt.

11.3. Forholdet til nyt software

Med begrebet »nyt software« sigtes der i det følgende til nye versioner af browsere, hjemmesider, scripts, plugins, applikationer etc.

trykteam indestår udelukkende for det leverede produkts korrekte funktion og samspil med den software, som anvendes på leveringstidspunktet, hvorfor  trykteam ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for produktets manglende funktion på nyere versioner af den pågældende software.

12. Ændringer

12.1. Ændringer af vilkår i samhandelsbetingelserne

Vilkårene i nærværende samhandelsbetingelser samt aftaler, der er afledt heraf, kan ikke ændres uden et forudgående skriftligt samtykke fra trykteam.

11.2. Ændringer i det leverede produkt

Ved kundens accept af trykteam samhandelsbetingelser accepterer kunden samtidig, at kunden afskæreres fra at foretage ændringer i det leverede produkt uden et forudgående samtykke fra  trykteam.

13. Reference

13.1. Anvendelse af kunden som reference

Kunden accepterer, at trykteam må anvende kunden som reference, i det omfang dette sker på en almindelig god og loyal måde og uden yderligere forpligtelser for kunden.

14. Force majeure

14.1. Suspension af forpligtelser

I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for parternes kontrol suspenderes denne aftale, indtil parterne atter er i stand til at opfylde deres forpligtelser.

15. Lovvalg og værneting

15.1. Valg af lovgivning og værneting

Såfremt parterne ikke kan løse en konflikt i fællesskab, vil enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med aftalen eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, endeligt afgøres ved byretten under anvendelse af dansk lovgivning.